WICEMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI I POSEŁ NA SEJM RP Z WARSZAWY

Sebastian Kaleta

MASZ PYTANIE?

DOŁĄCZ DO NAS!

Sebastian Kaleta

Uro­dzi­łem się w 1989 roku na Chełmsz­czyź­nie. W 2008 roku prze­pro­wa­dzi­łem się do War­szawy i pod­ją­łem stu­dia praw­ni­cze na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. W 2017 roku ukoń­czy­łem apli­ka­cję i po zda­niu egza­minu zawo­do­wego zosta­łem radcą praw­nym. Od 2015 roku współ­pra­cuję z Mini­ster­stwem Spra­wie­dli­wo­ści. Peł­nię funk­cję Rad­nego War­szawy.

Dołącz do nas!

14 + 9 =

Napisz do mnie

wystąpię w Twojej sprawie

Wymagane zgody

9 + 10 =