RODO

Informacje i zasady przetwarzania

Informacje ogólne

Jako Poseł RP szanuję prawo do prywatności osób, których dane osobowe uzyskałem w ramach prowadzonej działalności publicznej.

 

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzam dane osobowe
 • w jakim celu to robię
 • czy podanie danych jest obowiązkowe
 • jak długo przechowuję dane
 • czy są inni odbiorcy danych osobowych

 

Moje działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych m.in. z wykorzystaniem www.sebastiankaleta.pl jest Poseł na Sejm RP Sebastian Kaleta – z którym możesz się skontaktować poprzez:

 • e-mail sebastian.kaleta@sejm.pl
 • pocztę: Biuro Poselskie Posła Sebastiana Kalety, ul. Plac Konstytucji 5/18, 00-657 Warszawa
 • formularz kontaktowy dostępny na www.sebastiankaleta.pl 

Jakie dane przetwarzam?

 

Przetwarzam dane które uzyskałem w zakresie prowadzenia działalności publicznej – w tym wobec realizacji mandatu posła RP. Dane uzyskuję głównie wtedy, gdy:

 • starasz się podjąć kontakt – np. złożyłeś skargę albo zapytanie, prośbę o informację lub interwencję
 • bierzesz udział w wydarzeniu lub projekcie, który reprezentuję
 • podejmujemy współpracę w zakresie związanym z realizowanymi przeze mnie zadaniami i projektami

 

Staram się przetwarzać tylko taki zakres informacji który jest niezbędny do realizacji związanego z nimi celu.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Współpraca

Możesz podjąć współpracę ze mną współpracę w tym na zasadzie wolontariatu. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby rozpocząć lub realizować współpracę.

Art. 6(1)(b) RODO

Art. 6(1)(c) RODO

Przez okres realizacji celu przetwarzania. Po ustaniu współpracy dane mogą być przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa (jeżeli ma to zastosowanie) lub przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach lub projektach

Możesz wziąć udział w organizowanym wydarzeniu lub projekcie. Uzyskiwane w ten sposób dane będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia a następnie umożliwieniu Ci udziału.

Art. 6(1)(a) RODO

Art. 6(1)(f) RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

Kontakt

Możesz skontaktować się ze mną w tym z wykorzystaniem udostępnionego formularza kontaktu. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby odpowiedzieć na Twój kontakt, w tym, aby odpowiednio zareagować na Twoje żądanie, zgłoszenie lub prośbę.

Art. 6(1)(f) RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu.

Przesyłanie informacji dotyczących prowadzonej działalności

Przesłanie informacji polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na adres poczty elektronicznej lub nr telefonu otrzymasz wiadomości dotycząca prowadzonej przeze mnie działalności (np. w formie newsletter).

Art. 6(1)(a) RODO

Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na mnie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Art. 6(1)(c) RODO

przez okres wskazany w przepisach prawa (jeżeli ma to zastosowanie) lub przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Czy istnieje obowiązek podania danych?

 

W większości przypadków podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych żądań np. w zakresie kontaktu, wzięcia udziału w wydarzeniu czy podjęcia interwencji.

Twoje uprawnienia 

 

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych.

Prawo dostępu

 

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych. 

Prawo sprostowania

 

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Prawo do usunięcia danych

 

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w niektórych okolicznościach musimy to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. prawo do bycia zapomnianym. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

 

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie
w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z Twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

 

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musi zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń.

Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu wysyłki informacji drogą wiadomości elektronicznych. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu – zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, „technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

 

Jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z zasadami prawa. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy.

Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Realizacja Twoich uprawnień

 

Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz prośbę ustnie, zalecam, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

 

Nie pobieram opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

Udostępnianie Twoich danych

 

W zakresie przetwarzania mogę korzystać z dostawców usług, którzy wspierają mnie w prowadzonej przeze mnie działalności (np. hosting strony www, serwer poczty etc.) Podmioty te są zobowiązane do zachowania pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania Twoich danych przez okres prowadzonej współpracy.

W niektórych okolicznościach mogę być prawnie zobowiązany do udostępniania informacji o Tobie. Na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniam się, że mam legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie.

Przekazanie danych do tzw. państwa trzeciego

 

W zakresie realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszej polityce mogę przekazywać Twoje dane osobowe do dostawców usług mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) np. do USA (Google, Microsoft). W każdym przypadku, gdy Twoje dane będą mogły się znaleźć poza EOG poinformuję Cię o tym. 

 

Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Twoich danych ściśle przestrzegam zasad ich transferu wynikających wprost z RODO.

Pliki Cookies

 

Serwis www.sebastiankaleta.pl („Serwis”) korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Administrator.

Wykorzystywanie

 

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

 

Rodzaje Cookies

 

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” –  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Sebastian Kaleta © All rights reserved.